tapipon

ฑภิพร สุพร

ฑภิพร สุพร คนรุ่นใหม่ที่รักในงานวิชาการและพร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

Witchaya_Pruecksamars_pic_--_resized

วิชญา พฤกษมาศน์

วิชญา พฤกษมาศน์ หนุ่มนักวางผังเมืองที่เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่น ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานและนักวิจัยให้กับภาควิชาวางผังเมืองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Yingcheep

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ หนุ่มนักกิจกรรมที่เรียนดีกิจกรรมเด่นจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้วยเกียรตินิยม) แต่เลือกที่จะทำงานสวนกระแสสังคมเพื่อทำตามที่ใจต้องการ ปัจจุบันทำงานที่I-LAW (องค์กรภาคประชาสังคม)

Pra Win

พระวินย์ สิริวฑฺฒโน

พระวินย์ สิริวฑฺฒโน จบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยท่านคลุกคลีกับงานจิตอาสามา 6-7 ปี ปัจจุบันบวชเป็นพระภิกษุ

Tissadee2

ทฤษฎี ณ พัทลุง

ทฤษฎี ณ พัทลุง คนรุ่นใหม่ด้านดนตรีคลาสสิค ปัจจุบันเป็นวาทยากรที่อายุน้อยที่สุดในเมืองไทยในขณะนี้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

Tanomsing

พระถนอมสิงห์ สุโกสโล

พระถนอมสิงห์ สุโกสโล ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิหยดธรรม โดยจะเน้นการดำเนินการร่วมกันระหว่างพระและฆราวาสในการสร้างสรรค์ให้สังคมเกิดความดีงาม โดยการใช้ธรรมะในการกล่อมเกลาจิตใจผ่านกิจกรรม การสร้างเสริมจิตอาสา สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน

Tawipat01

ทวิภัทร บุณฑริกสวัสดิ์

ทวิภัทร บุณฑริกสวัสดิ์ นักกิจกรรมที่สนใจในประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันเป็นกรรมการเครือข่ายพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูปในสมัชชาปฏิรูป และกำลังศึกษาปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะที่สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

Taweeporn2

ทวีพร คุ้มเมธา

ทวีพร คุ้มเมธา ผู้สนใจงานข่าวเป็นชีวิตจิตใจ โดยมุ่งเน้นประเด็นเสรีภาพออนไลน์ ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการออนไลน์ของเครือข่ายพลเมืองเนต (www. thainetizen.org)

Sontaya

สนธญา ห้วยหงษ์ทอง

สนธญา ห้วยหงส์ทอง ผู้หญิงที่เปี่ยมล้นด้วยแรงใจและการแง่คิดบวกปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

Sittitep

สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ หนุ่มนักคิด นักเขียน อดีตคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่